کنترل فرسایش

كاربرد اصلی اين محصول کنترل فرسایش ترانشه ها می باشد. فرسایش خاک یکی از جدی ترین معضلات کنونی محیط زیست کشور است. خاکی که برای تولید هر یک سانتیمتر آن بیش از 500 سال زمان نیاز است به راحتی در اثر عوامل طبیعی و سهل انگاری های انسانی از بین می رود.

فرسایش عبارت است از فرسودگی و از بین رفتگی مداوم خاک سطح زمین، انتقال یا حرکت آن از نقطه‌ای به نقطه دیگر در سطح زمین، توسط آب یا باد. فرسایش فرایندی است که طی آن ذرات خاک از بستر خود جدا شده و به کمک یک عامل انتقال دهنده به مکانی دیگر حمل می‌شوند.

برای کنترل فرسایش ترانشه ها می توان با استفاده از یک لایه Secumat و پر کردن آن با بتن یا خاک نباتی از فرسایش خاک جلوگیری نمود. با رشد ریشه گیاهان به تدریج سطح ترانشه پایدار می شود و در موارد با ریسک بالا در صورتیکه سطح ترانشه با بتن پر شود سطح خاک در معرض عوامل محرک قرار نمی گرد و از فرسایش خاک کاملا جلوگیری می شود.

کنترل فرسایش بوسیله Secumat می تواند در زمینه های متنوعی کاربرد داشته باشد که عبارتند از:

  1. ترانشه کنار جاده ها و بالای دیوارها (شکل 1)
  2. كناره جويبار ها و آبگذر ها (شکل2)
  3. شيبهاي محل دفن زباله ها (شکل3)

شکل1- کنترل فرسایش ترانشه کنار جاده ها و بالای دیوارها بوسیله Secumat

شکل2- کنترل فرسایش كناره جويبار ها و آبگذر ها بوسیله Secumat

شکل3- کنترل فرسایش شيبهاي محل دفن زباله ها بوسیله Secumat
Date